، ساعت 02:43
به وب سایت باشگاه فرهنگی ورزشی تاید واتر خوش آمدید.


telegram
تاریخچه و معرفیاعضای هیئت

نام و نام خانوادگی: مهدی رشیدی  
سمت: رئیس هئیت ورزشهای آبی
زندگینامه:
سوابق ورزشی:برنامه مسابقاتافتخارات