، ساعت 02:44
به وب سایت باشگاه فرهنگی ورزشی تاید واتر خوش آمدید.


telegram
تاریخچه و معرفیاعضای هیئت

نام و نام خانوادگی: مهدی رشیدی
سمت: رئیس هئیت
زندگینامه:
سوابق ورزشی:

نام و نام خانوادگی: رضا امیری
سمت: دبیر هئیت
زندگینامه:
سوابق ورزشی:برنامه مسابقاتافتخارات